Bijlagen

Bijlage 2: Compensatie voor gemeenten

Op 28 mei jl. is een brief van de minister van BZB en staatssecretaris van Financiën verschenen over compensatie voor gemeente. Dit omdat gemeenten ook veel geld extra uitgeven en ook inkomsten mislopen.
In de brief wordt aangegeven dat er nu een eerste tegemoetkoming van ruim een half miljard euro wordt vrijgemaakt voor gemeenten. De tweede stap volgt als halverwege juli 2020 de uitkomsten komen van de werkgroep die de reële kosten en gederfde inkomsten van gemeenten in kaart brengt. Medio juli volgt dus een nadere afrekening voor de extra kosten en de gederfde inkomsten voor de periode van maart tot 1 juni 2020.

Wat zijn de belangrijkste zaken uit de brief:

Onderdeel

Toelichting

Bedrag

Accres

Het accres wordt voor de jaren 2020 en 2021 bevroren. We laten dus systematiek van samen de trap op en samen de trap af los.

Verwerkt in meicirculaire.

BTW- compensatiefonds

Ook dit wordt bevroren.

Verwerkt in meicirculaire.  

Compensatie gemiste inkomsten

Gemeenten ontvangen compensatie voor gemiste belastingopbrengsten (toeristenbelasting voor ons in 2021 en parkeerinkomsten 2020).

Landelijk € 225 miljoen.
Ruwweg ruim 1 miljoen voor Oss.

Zorg

Continuïteit zorg, noodzakelijke zorg en meerkosten jeugd en Wmo 2015

Landelijk € 144 miljoen

Noodopvang kinderen met ouders cruciaal beroep

Deze opvang is zonder extra kosten ouders. Medio maart tot 1 juli.

Landelijk € 23 miljoen

Sociale werkbedrijven

Verwachte tekorten bij SW bedrijven door (gedeeltelijke) sluiting en wegvallen opbrengsten. 1 maart tot 1 juni.

Landelijk € 90 miljoen

Culturele voorzieningen

Overeind houden lokale ren regionale cultuur sector (bibliotheek, muziekscholen, centra voor kunsten, musea, theater e.d. )

Landelijk € 60 miljoen

Tijdelijk steunfonds voor lokale informatievoorziening

Ondersteuning lokale media. Verlenging tot eind 2020. Lokale medio kunnen aanvraag doen bij dit steunfonds.

Landelijk € 24 miljoen.

Wat was al besloten?

Compensatie inkomstenderving kwijtschelden huren aan sportverenigingen

Voor de periode 1 maart tot en met 1 juni 2020.

Landelijk € 90 miljoen

Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo

Deze werd door SVB in die periode niet geïnd voor gemeenten. Maanden april en mei 2020.

Landelijk € 18 miljoen

Vergoeding eigen bijdrage ouders die gebruik maken van peuteraanbod, SMI, voorschoolse educatie

Tot het moment dat compensatie stopt.
Tot 8 juni 2020.

Landelijk € 8,3 miljoen

Vergoeding uitvoering  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

Voorschot tot 1 juni ontvangen.

Landelijk € 2 miljard (Voor Oss ruim € 10 miljoen)

Bijstandsuitkering

Voorschot blijft gehandhaafd op voorlopig vastgesteld budget. In september wordt bezien wat macrobudget landelijk moet worden, rekening houdend met actuele situatie.

Op dit moment niet in te schatten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2020 15:38:16 met de export van 06/18/2020 15:37:20