Eerste financiële tussenrapportage 2020

Overige ontwikkelingen

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Uitbreiding gesubsidieerde peuteropvang

-68

-20

-20

-20

We stellen voor het aantal uren van gesubsidieerde peuteropvang van 7 uur naar 8 uur per week uit te breiden. Hierdoor zijn de kosten per jaar circa € 80.000 hoger. Per 1 augustus 2020 zijn de gemeenten verplicht om 16 uur, momenteel 10 uur per week, voorschoolse educatie aan te bieden. De voorschoolse educatie wordt betaald vanuit de rijksgelden ten behoeve van onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Voor kinderdagverblijven is het relatief eenvoudig om voorschoolse educatie uit te breiden van 10 naar 16 uur. Kinderdagverblijven werken namelijk met ruime openingstijden en bieden de hele dag opvang. Echter binnen de peuteropvang is het lastiger om 16 uur voorschoolse educatie te realiseren. De peuteropvang werkt met korte dagdelen, een ochtend dagdeel van 4 uur en een middag dagdeel van 3 uur (niet gecombineerd op één dag). Die dagdelen zijn leidend voor de invulling van 16 uur voorschoolse educatie, omdat het niet wenselijk is dat doelgroepkinderen langer blijven dan reguliere peuters. Het voorstel is daarom om de gemeentelijk gesubsidieerde peuteropvang uit te breiden van 7 uur naar 8 uur. Dit gaat in met ingang van 1 augustus 2020. Op jaarbasis zullen hierdoor de kosten peuteropvang circa € 80.000 per jaar stijgen. Bij de programmabegroting 2020-2023 is aangegeven dat we € 300.000 voor de Regeling Maatwerk Kinderopvang (SMI) betalen uit de OAB-gelden. Bij vaststelling van het beleidskader OAB 2019, in de gemeenteraad van 19 december 2019, is rekening gehouden met € 400.000. Hierdoor hebben we € 100.000 extra algemene dekking. Van dit bedrag willen we € 80.000 inzetten voor het betalen van de extra kosten uren uitbreiding peuteropvang van 7 uur naar 8 uur per week. Omdat het extra geld eerst vanaf 1 augustus 2020 nodig is hebben we in 2020 een incidenteel voordeel van € 68.000 en nadien een structureel voordeel van € 20.000.

Pilot Nederlandse Schuldhulproute

0

0

0

0

We nemen € 24.434 op in de begroting voor een pilot van 2 jaar om te deelnemen aan de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). De Nederlandse Schuldhulproute maakt het mogelijk dat inwoners in Oss met financiële problemen door aangesloten banken, bedrijven, zorgverzekeraars en andere partners verwezen worden naar de website Geldfit.nl. Hier kunnen ze zien waar ze voor hulp in de gemeente terecht kunnen. Zo worden inwoners met schulden eerder bereikt. Het duurt gemiddeld 5 jaar voordat iemand in beeld komt bij de schuldhulpverlening. Met deze pilot proberen we dit te veranderen. De kosten van € 12.217 per jaar in 2020 en 2021 betalen we uit de reserve wonen, welzijn en zorg.

Budget subsidie VVV

0

0

0

0

We hebben het subsidiebedrag voor de VVV dit jaar structureel verlaagd met € 51.436. Dit bedrag gebruiken we binnen onze activiteit recreatie en toerisme om een impuls te geven aan de ontwikkelingen binnen dit onderwerp.

Taskforce Wonen en bedrijventerreinen

0

0

0

0

Voor het instellen van een taskforce versnelling woningbouw en bedrijventerreinen stellen we voor om € 400.000 te begroten. Via een apart raadsvoorstel leggen we dit aan u voor. Het bedrag kunnen we halen uit de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf, die hiervoor voldoende ruimte heeft. We zien dit als een voorfinaciering uit deze reserve. Op het gebied van ruimtelijk economische ontwikkeling zijn er grote ambities. In het coalitieakkoord ‘kansen zien, kansen pakken’, hebben we aangekondigd de woningbouwproductie fors te willen verhogen. Bij het vaststellen van de woonvisie in de gemeenteraad hebben wij afgesproken met een aanpak ter versnelling van de woningbouw te komen. De vraag naar nieuwe bedrijventerreinen in Oss blijft hoog, en deze willen we ook naar de toekomst blijven faciliteren. Tegelijk constateren we dat de uitgeefbare gronden binnen ons grondbedrijf op korte termijn gaat ‘opdrogen’. Dat betekent dat de versnelling van de aanpak niet alleen nodig is om onze maatschappelijke doelen te realiseren, maar ook om een gezond grondbedrijf te behouden. Opdracht voor de taskforce is om 1) opstellen van een visie op hoofdlijnen; 2) het uitwerken van de strategie; 3) Per project organiseren bemensing en budgetten; 4) komen tot een gezond meerjarenprogramma grondbedrijf waarin voldoende uitgeefbare gronden op termijn is gewaarborgd.

Overdracht brandweerkazernes

2

-19

-2

4

Op 24 maart 2020 hebben we besloten tot verkoop van de brandweerkazernes aan de Veiligheidsregio Brabant NO. Dit is volgens het raadsbesluit van 27 juni 2019 waarbij u heeft ingestemd met de begroting 2020 van de Veiligheidsregio BN. Daarbij is toen extra geld vanuit de VRBN gevraagd voor o.a. overdracht van alle brandweerkazernes per 1 januari 2020. Bij de verkoop hebben we maatwerk bedongen in verband met zeggenschap over de kazernes bij een mogelijke herontwikkeling van het gebied. De grondwaarde is in alle gevallen bij terugkoop één euro. Door de overdracht vervallen diverse exploitatiekosten binnen onze gemeentelijke begroting. Dit is reeds bij raadsvoorstel (besluit) van 27 juni 2019 aangegeven. Ook is daarbij vermeld dat door de overdracht van de kazernes de reserve kapitaallasten brandweerkazerne Ravenstein kan vrijvallen. Deze vrijval bedraagt naar verwachting € 281.845. Ook kan door de overdracht de voorziening onderhoud brandweerkazernes vrijvallen. Deze vrijval schatten we op € 158.373. We stellen voor om beide genoemde bedragen toe te voegen aan de algemene reserve. De voornoemde wijzigingen hebben de komende jaren geringe financiële gevolgen. In 2020 een nadeel van € 2.000 en daarna twee jaar beperkte voordelen, vanaf 2023 een structureel tekort van € 4.000. In het kader van de overdracht hebben we eind 2019 en begin dit jaar nog achterstallig onderhoud uitgevoerd. Hiervoor ramen we in 2020 nog € 33.000 en betalen we dit uit de voorziening onderhoud brandweerkazernes.

Projectleider nieuwe aanpak afval

50

0

0

0

Er is een incidenteel budget nodig van € 40.000 voor een projectleider afval en een incidenteel budget van € 10.000 voor communicatie. De nieuwe aanpak van huishoudelijk afval moet in 2021 geïmplementeerd worden. Daarom moet per direct invulling worden gegeven aan de voorbereiding hiervan. De reserve Afval is leeg. Vandaar komen de kosten ten laste van de reguliere begroting.

Totaal overige ontwikkelingen

-16

-39

-22

-16

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2020 15:38:16 met de export van 06/18/2020 15:37:20