Algemeen

Leeswijzer

Leeswijzer

Dit jaar maken we een prioriteitennota in plaats van een kadernota. Deze prioriteitennota 2021-2024 bestaat uit diverse onderdelen. In deze leeswijzer wordt bij alle onderdelen een korte uitleg gegeven.

Aanbiedingsbrief en het hoofdstuk 'Oss: een ondernemende woon- en werkgemeente'
In de aanbiedingsbrief geeft het college van burgemeester en wethouders de hoofdlijnen van deze prioriteitennota weer.
In het hoofdstuk 'Oss: een ondernemende woon- en werkgemeente' geven we richting aan wat voor gemeente we willen zijn.

Programma’s
Per programma beschrijven we wat we willen bereiken, wat de belangrijkste prioriteiten zijn voor de komende periode, de knelpunten en de belangrijkste effecten van de COVID-19 crisis. Daarnaast geven we aan de aanscherpingen zijn in de prioritering, hier geven we alleen aan wat er verandert.

Financiële positie en op weg naar de begroting
In dit hoofdstuk beschrijven we de financiële positie van de gemeente Oss. Vervolgens geven we daar een korte toelichting op. Verder staan we stil bij de structurele begrotingsruimte en geven we aan welke financiële uitgangspunten we zullen hanteren bij het opstellen van de begroting.
In het hoofdstuk 'Op weg naar de begroting' schetsen we voor welke onderdelen we geld vrij proberen te maken richting de begroting.
Daarnaast schetsen we de financiële ondersteuningsmaatregelen n.a.v. de COVID-19 crisis.

Bijlagen
In de bijlagen geven we de analyse van de meicirculaire 2020 en een overzicht van de reserves weer.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2020 15:38:16 met de export van 06/18/2020 15:37:20