Eerste financiële tussenrapportage 2020

Budgettair neutrale wijzigingen

Budgettair neutrale wijzigingen

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Programma

2020

2021

2022

2023

Programma 1. Zorg en welzijn

573

1.621

1.621

1.621

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

-406

-409

-407

-419

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

603

590

588

586

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

-27

-27

-27

-21

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

134

59

59

59

Programma 6. Vitale economie

134

108

110

112

Programma 7. Mobiliteit

-48

1

1

1

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

4

4

4

4

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

2

-415

-416

-406

Programma 11. Financieel solide

-970

-1.531

-1.532

-1.534

Totaal budgettair neutrale wijzigingen

0

0

0

0

Toelichting afwijkingen boven € 100.000

 • We hevelen binnen de begroting het budget voor ambulantisering GGZ over van WMO naar maatschappelijke opvang. Het betreft een interne verschuiving. Op basis van de septembercirculaire 2019 gemeentefonds ontvangen we in € 2020 € 95.000, in 2021 € 118.000, in 2022 € 137.000 en daarna € 139.000 voor ambulantisering GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in de gemeente. In dit kader hebben het nieuwe koersdocument vastgesteld voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Hierin is besloten sterker de nadruk te leggen op lokale hulp en ondersteuning voor deze doelgroep. Hiervoor willen we in 2020 en de komende jaren de extra financiële middelen inzetten.
 • Vanuit de middelen die we van het Rijk voor beschermd wonen krijgen betalen we ook onze toegang voor beschermd wonen. De kosten daarvan in 2020 zijn € 280.778. We hevelen dit bedrag over van programma 1 Zorg en welzijn naar de afdeling Zorg binnen programma 10. Besturen in verandering van tijden.
 • We herschikken de budgetten voor de voormalig horizonscholen. Deze zijn voor een deel overgedragen aan het onderwijs en voor een deel zijn de gebouwen overgebracht naar het cluster multifunctionele accommodaties. Het gaat om een wijziging van ongeveer € 0,5 miljoen van programma 2 naar programma 3.
 • Per 2024 worden volgens raadsbesluit de hogere OZB inkomsten bij het Walkwartier ingezet voor de exploitatie van het Uithuis. Het gaat om en bedrag van € 71.000.
 • Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 is gebleken dat budgetten voor erfpacht, beheercomplexen en verhuurde panden op een aantal onderdelen niet meer  in overeenstemming zijn met de werkelijke uitgaven en inkomsten. Bij erfpachten zijn hogere opbrengsten voor erfpachten woningbouw, bij de beheercomplexen zijn de pachtgelden aanzienlijk verlaagd en is jaarlijks sprake van kosten voor herverkavelingsrente. Bij verhuurde panden is het budget voor energie niet meer toereikend. Met deze wijziging voeren we enkele aanpassingen door. Voor deze bijstelling hebben we geen aanvullend budget nodig.
 • We hebben een incidenteel budget nodig van € 98.000 voor de interim-manager afval. De nieuwe aanpak van huishoudelijk afval moet in 2021 geïmplementeerd worden. Daarom wordt per direct invulling gegeven aan de voorbereiding hiervan. De kosten onttrekken we aan de reserve Organisatieontwikkelingen. Het kost dus niets extra.
 • We hebben verschillende voordelen doordat investeringen zijn vertraagd. Dit voordeel van € 169.000 hebben we gemeld als één 3O-ontwikkeling in programma 11. De investeringen die vertraagd zijn komen uit verschillende programma’s. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door verschuivingen in programma 5 (€ 124.000) en programma 7 (€ 48.000).
 • De begrotingswijziging voor de lagere personeelskosten als gevolg van minder paspoorten en identiteitskaarten (van 5 naar 10 jaar) is incidenteel verwerkt. De wijziging is verwerkt tot en met het jaar 2023. In de Programmabegroting 2020-2023 is deze bij de 3O-Ontwikkeling opgenomen en aangegeven dat de lagere personeelskosten beschikbaar blijven voor de organisatie (€ 105.000 op jaarbasis). In 2024 komt een incidenteel hogere opbrengst. Met deze hogere opbrengst kan de incidentele inhuur worden afgedekt. De wijziging heeft een structureel karakter en behoort structureel verwerkt te worden.
 • We gaan het programma e-dienstverlening anders organiseren. Dat betekent dat we in 2020 € 115.000 uit de reserve e-dienstverlening onttrekken. Daarnaast dragen we € 67.520 structureel budget over. Het programma e-dienstverlening heeft volgens planning een groot deel van de projecten opgeleverd. Een paar voorbeelden: Voor burgerzaken hebben we het portaal e-diensten ingericht en hebben we voorbereidingen gedaan voor een verdere digitalisering van processen. In voorbereiding naar de Omgevingswet hebben we technische koppelingen tussen systemen gelegd. Hierdoor kunnen inwoners hun aanvraag volgen. Daarnaast hebben we een start gemaakt om vergunningen op de kaart te tonen. We gaan de manier van organiseren voor het programma dit jaar wijzigen. Dat houdt in dat we de digitale transformatie breder en in samenwerking met de organisatie gaan vormgeven. We gaan de digitalisering verder verbeteren met behulp van vergaande procesoptimalisatie en ondersteuning vanuit ICT. Dat betekent dat we de resterende budgetten van het programma e-dienstverlening op basis van projectplannen zoveel mogelijk direct toewijzen aan proceseigenaren. Regie op resultaten ligt niet meer bij het programma maar in de lijnorganisatie. De eerste overdracht van budgetten doen we nu. We streven ernaar het restant bij de programmabegroting naar de lijn over te dragen.
 • Op basis van amendement gemeenteraad (vaststelling gemeentebegroting d.d. 7 november 2019) een correctie doorgevoerd voor de straatcoaches. Er is gekozen om diensten af te blijven nemen van Secutor Security BV in plaats van eigen jeugd BOA 's op te leiden. Dit was oorspronkelijk wel het idee. We hebben deze wijziging per ongeluk in het verkeerde programma verwerkt. We corrigeren dit nu. Het gaat om een bedrag van € 173.000 van programma 1 naar programma 10.
 • We nemen € 7.750 op voor de kosten restauratie historische klok bij het Museum Jan Cunen (MJC). Het museum beheert een gemeentelijke collectie. De klok maakt hiervan onderdeel uit. De klok is een 18e eeuws Amsterdams staand horloge. Omdat de kast van de klok behoorlijk is verdroogd hebben we deze laten restaureren. Dit om te voorkomen dat de kosten veel hoger zouden oplopen. Hierdoor is de historische klok behouden voor het MJC. De kosten betalen we uit de post onvoorzien.
 • We stellen € 170.000 ter beschikking voor bodemonderzoeken op het Hoornwerk in Ravenstein. We gaan onderzoeken of het dorpshuis Vidi Reo gerealiseerd kan worden op het Hoornwerk in Ravenstein en hiervoor alle kosten ramen. Dit zijn de kosten van nieuwbouw, inrichting openbare ruimte en aanleg infrastructuur. Om dit te kunnen doen, zijn op het Hoornwerk 3 bodemonderzoeken noodzakelijk: milieuverontreiniging, archeologie en munitie. Hiervoor was een budget gereserveerd van € 30.000. Dit budget is niet toereikend. Met dit advies wordt besloten aanvullend budget ter beschikking te stellen. De extra kosten betalen we uit de post onvoorzien.
 • We onttrekken diverse bedragen aan de stelpost loon- en prijscompensatie binnen programma 11. Het gaat om een bedrag van circa € 1,6 miljoen in 2020 en vanaf 2021 € 2,2 miljoen per jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende onderdelen:
  • De kosten voor jeugdzorg stijgen. Van deze kostenstijging heeft een deel te maken met het toepassen van indexatie: € 700.000 vanaf 2020 en aanvullend € 550.000 vanaf 2021. De indexatie voor 2020 betalen we uit de stelpost voor loon- en prijscompensatie. We gaan er vanuit dat we de indexatie van 2021 vergoed krijgen via de aankomende meicirculaire van het Gemeentefonds.
  • De kosten voor individuele begeleiding en dagbesteding stijgen vanaf 2020 met € 255.000. De tarieven zijn met 2,58% verhoogd als gevolg van indexatie. Dat sluit aan op de contracten die we met de aanbieders van deze producten gesloten hebben.
  • De kosten voor leerlingenvervoer stijgen vanaf 2020 met € 78.000 door de indexatie van de tarieven.
  • De tarieven voor huishoudelijke hulp stijgen vanaf 2020. Dit leidt tot hogere kosten van € 180.000. De tariefstijging komt doordat er eind 2019 een nieuwe cao voor de zorg is afgesloten. Op basis daarvan betalen we vanaf dit jaar hogere tarieven aan de zorgaanbieders.
  • De huurkosten voor woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorzieningen stijgen vanaf 2020 met € 62.000. De tarieven zijn met 2,7% verhoogd als gevolg van indexatie. Dat sluit aan op de contracten die we met de aanbieders van deze producten gesloten hebben.
  • De kosten van de Regiotaxi stijgen vanaf 2020 door de prijsindexatie is € 73.000 (NEA index 6,7%). Dit bedrag betalen we uit de stelpost loon- en prijscompensatie.
  • De uurtarieven van de omgevingsdienst zijn verhoogd met 3,94%. Dit betekent dat onze budgetten voor de basis- en verzoektaken die de ODBN voor ons verzorgd ook verhoogd worden. Het gaat om een bedrag van € 84.000.
  • We hebben vorig jaar een salarisstijging van 7,5% opgenomen door de gewijzigde CAO. Maar naar een herberekening zijn we uitgekomen op een percentage van 6%. We corrigeren deze 1.5% (gemiddeld) op de stelpost loon- en prijscompensatie. Het gaat om een bedrag van € 639.000.
  • Daarnaast hebben we een in indexering van 3% voor het bouwkundig onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen € 67.000, voor sportinventaris en cultuur technisch onderhoud van de sportterreinen (€ 25.000) en voor budgetten van IBN beheer, schoonmaak en detachering (€ 13.000).

Toelichting aanpassingen primitieve begroting

De primitieve begrotingscijfers vanuit de programmabegroting 2020-2023 wijken op een aantal onderdelen af van de begrotingscijfers 2020 die we nu hanteren als primitieve begroting. Na het vaststellen van deze documenten is er een aantal administratieve aanpassingen doorgevoerd. Dit zijn geen 3O’s of nieuw beleid, maar correcties die aansluiten bij eerder goedgekeurd beleid. Het begrotingssaldo is niet gewijzigd.
Daarnaast is er na het vaststellen van de boekwerken nog een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd kleiner dan € 100.000. Dit is toegestaan op basis van artikel 4 uit de financiële verordening. Ook deze passen binnen het bestaande beleid en hebben geen invloed op het saldo van de begroting.
In onderstaande tabellen is het saldo van de wijzigingen in de kolom verschil weergegeven. De grootste wijzigingen lichten we toe.

Aanpassing begroting 2020 primitief

Bedragen x 1.000

 Programma

Primitief oorspronkelijk

Primitief gewijzigd

Verschil

1. Zorg en welzijn

Lasten

                  92.395

            92.393

-2

Baten

                   -1.748

             -1.748

0

2. Werk, Inkomen en Onderwijs

Lasten

                  68.508

            68.508

0

Baten

                 -28.092

           -28.092

0

3. Ontmoeten, Sport en Cultuur

Lasten

                  17.114

            17.517

404

Baten

                   -2.068

             -2.465

-397

4. Dynamisch stadscentrum

Lasten

                    4.383

              4.383

0

Baten

                   -3.787

             -3.787

0

5. Zuinig op ons klimaat

Lasten

                  38.561

            38.561

0

Baten

                 -23.353

           -23.367

-15

6. Vitale economie

Lasten

                  29.412

            29.320

-92

Baten

                 -38.157

           -38.065

92

7. Mobiliteit

Lasten

                    3.983

              4.008

25

Baten

                   -2.520

             -2.545

-25

8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Lasten

                  31.066

            29.556

-1.509

Baten

                 -23.700

           -22.195

1.504

9. Veilige omgeving

Lasten

                    7.471

              7.471

0

Baten

                       -32

                 -32

0

10. Besturen in verandering van tijden

Lasten

                  33.744

            33.835

91

Baten

                   -2.891

             -3.012

-121

11. Financieel solide

Lasten

                    3.101

              3.145

44

Baten

               -202.162

         -202.162

0

Wijziging totaal saldo

Lasten

     -1.039

Baten

      1.039

Saldo

0

Storting reserves

                 -17.950

           -17.950

0

Onttrekking reserves

                  19.918

            19.918

0

Saldo mutatie reserves

                    1.968

              1.968

0

Wijziging totaal saldo na mutatie reserves

0

Toelichting aanpassing primitieve begroting 2020

Aanpassingen op de begroting na wijziging betreffen met  name verschuivingen tussen baten en lasten binnen hetzelfde programma. Op programma 3 zijn baten en lasten verhoogd in verband met de wettelijke regeling waardoor btw niet meer vrijgesteld is op sport. Dit krijgen we gecompenseerd met een subsidie. Hier was al rekening mee gehouden. Deze subsidie was in eerste instantie verwerkt als verlaging van de lasten, maar hoort als bate geregistreerd te staan. Verder zijn op de programma’s 4, 6 en 8 baten en lasten opgehoogd voor hetzelfde bedrag, dit betreft de administratieve verwerking van de boekingen vanuit het grondbedrijf op basis van het vastgestelde najaarsbericht. Daarnaast is er een verschuiving binnen programma 10 op de lasten en baten. Het gaat om een administratieve verwerking van een taakstelling op verschillende bedrijfsvoeringsafdelingen die we in de programmabegroting hebben opgenomen. Deze taakstelling was nodig om de extra formatie op ICT te kunnen realiseren.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2020 15:38:16 met de export van 06/18/2020 15:37:20