Eerste financiële tussenrapportage 2020

3O-ontwikkelingen

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Programma 1. Zorg en welzijn

34

1.153

1.153

1.153

Zorgvuldige afschaffing minimapas

20

0

0

0

In de afgelopen programmabegroting is besloten de minimapas voor het Kleinschalig Collectief Vervoer vanaf 2020 af te schaffen. Om deze maatregel op een zorgvuldige manier in te voeren is de ingangsdatum opgeschoven van 1 januari naar 1 april. Daardoor valt de ingeschatte besparing dit jaar € 19.500 lager uit. Daarbij merken we op dat de aangekondigde afschaffing van de minimapas al sinds het begin van het jaar leidt tot hogere aanvragen voor alternatieve (vervoers)voorzieningen. Dat betekent dat we op andere plekken in 2020 mogelijk overschrijdingen van de budgetten gaan zien. We monitoren deze ontwikkeling.

Hogere kosten Regiotaxi

0

137

137

137

De kosten van de Regiotaxi stijgen vanaf 2020 met € 210.000. Dat heeft 2 oorzaken. In de eerste plaats hebben we te maken met een toename van het aantal ritten: er wordt meer gebruik gemaakt van de Regiotaxi. Dat zagen we in 2019 ook al. In de tweede plaats zijn de kosten geïndexeerd. De kostenstijging die te maken heeft met prijsindexatie is € 73.000. Dit bedrag betalen we uit de stelpost loon- en prijscompensatie. Dan blijft er een kostenstijging van € 137.000 over. We nemen nu alleen de kostenstijging vanaf 2021 op. De ontwikkeling van de kosten in 2020 is nog erg onzeker door de coronacrisis. Er worden op dit moment veel minder ritten gereden. De komende maanden wordt duidelijker wat dat betekent voor onze kosten in 2020.

Hogere uitvoeringskosten jeugdzorg

260

156

156

156

De uitvoeringskosten voor jeugdzorg stijgen. Dit zijn de kosten die wij betalen aan de regionale inkooporganisatie. Het gaat om € 260.000 hogere kosten in 2020 en een kostenstijging van € 156.000 vanaf 2021. Dat heeft te maken met structurele kostenstijgingen doordat de inkooporganisatie verder wordt geprofessionaliseerd en  ontvlochten is van de gemeente ’s-Hertogenbosch en doordat voor het eerst sinds jaren indexering op de uitvoeringskosten wordt toegepast, ook met terugwerkende kracht. Daarnaast zijn er incidentele kosten voor diverse projecten, waaronder het project inkoop 2021 en het uitvoeren van de procedure voor meer- en maatwerk.

Wmo centrum gemeente uitvoeringskosten

-75

-75

-75

-75

We hebben lagere kosten van per saldo € 75.000 voor het Osse aandeel in de uitvoeringskosten voor de centrumgemeente Wmo. We hadden een bedrag van ongeveer € 95.000 beschikbaar om tijdelijke knelpunten  op dit gebied op te lossen maar dat blijkt voor de komende jaren niet meer nodig. We willen van dit bedrag € 20.000 inzetten voor de jaarlijkse bijdrage voor het project Proeftuin Ruwaard. We stellen voor om het voordeel wat we hebben dus gedeeltelijk in te zetten om de kosten voor de Proeftuin Ruwaard af te dekken.

Hogere kosten huishoudelijke verzorging

85

85

85

85

De kosten voor huishoudelijke verzorging waren in 2019 afgerond € 285.000 hoger dan begroot. Dat komt door een sterke stijging van het aantal aanvragen, vooral door de invoering van het abonnementstarief. We verwachten dat deze stijging structureel is en mogelijk verder toeneemt doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen en ouder worden. We kunnen deze kostenstijging voor een deel opvangen door de begroting voor persoonsgebonden budgetten (PGB’s) voor huishoudelijke verzorging vanaf 2020 met € 200.000 te verlagen. We zien dat er de afgelopen jaren minder gebruik is gemaakt van PGB’s. Mensen kiezen steeds meer voor zorg in natura (ZIN). Dan blijft er per saldo een kostenstijging van € 85.000 over.

Transformatiegelden jeugd

0

0

0

0

We begroten de uitgaven en de bijbehorende onttrekking uit de algemene reserve voor de transformatieopgave Jeugd. In 2018 heeft de gemeenteraad besloten om hier € 2.065.234 uit de algemene reserve beschikbaar voor te stellen. In 2018 en 2019 hebben we hiervoor al kosten gemaakt, namelijk € 178.000 in 2018 en € 483.000 in 2019. We verwachten het restant van € 1,4 miljoen in 2020 uit te geven. Omdat het Rijk, via de gemeente ’s Hertogenbosch, een bijdrage levert van afgerond € 215.000, is het niet nodig dat we dit bedrag uit de algemene reserve halen. Per saldo onttrekken we dus in 2020 een bedrag van afgerond € 1.190.000 uit de algemene reserve.

Uitvoeringsbudget proeftuin Ruwaard

0

0

0

0

We ramen jaarlijkse uitvoeringskosten voor de proeftuin Ruwaard (€ 80.000). Deze kosten betalen we vanuit de bijdragen van diverse partners van de proeftuin Ruwaard. Deze lasten en baten waren nog niet opgenomen in de programmabegroting 2020-2023. Daarnaast begroten we € 22.000 voor uitvoering voor Huis van de Wijk. Dit bedrag is in 2019 over gebleven van het eenmalige budget van € 80.000 wat toegekend is bij de programmabegroting 2020-2023. De uitvoering schuift door naar 2020 en de kosten betalen we net als in 2019 uit de reserve wonen, welzijn en zorg.

Oplosagenda Beschermd wonen

0

0

0

0

We verlagen de kosten voor de oplosagenda beschermd wonen in 2020 met € 160.000. Hierdoor verlagen we ook de onttrekking uit de reserve beschermd wonen, omdat we de kosten van de oplosagenda hieruit betalen. In het jaar 2019 hebben we € 160.000 uitgegeven waarvan gepland was dat die uitgave pas in het jaar 2020 zou plaatsvinden. Dit is de reden dat we het oorspronkelijke budget 2020 verlagen met dit bedrag.

Hogere kosten jeugdzorg

335

850

850

850

De kosten voor jeugdzorg stijgen. In 2020 gaat het om een afgerond bedrag van € 1.000.000, vanaf 2021 om afgerond € 2,1 miljoen. Van deze kostenstijging heeft een deel te maken met het toepassen van indexatie: € 700.000 vanaf 2020 en aanvullend € 550.000 vanaf 2021. De indexatie voor 2020 betalen we uit de stelpost voor loon- en prijscompensatie. We gaan er vanuit dat we de indexatie van 2021 vergoed krijgen via de aankomende meicirculaire van het Gemeentefonds. Dan resteert een toename van € 335.000 in 2020 en € 850.000 vanaf 2021. De extra kosten in 2020 hebben te maken met een stijging van de kosten voor gecertificeerde instellingen door hogere tarieven en een blijvende stijging van de vraag naar jeugdhulp binnen de sector verstandelijk gehandicapten. Aan de andere kant zien we een daling van de kosten voor jeugdzorgplus. De kostenstijging vanaf 2021 hangt samen met een nieuwe inkoopsystematiek en nieuwe producten met daaraan gekoppeld aangepaste tarieven op basis van een kostprijsonderzoek. Daarnaast gelden vanaf 2021 aangepaste solidariteitsafspraken. Op dit moment is nog niet bekend wat het stopzetten van de aanbesteding voor 2021 en verder voor invloed heeft. De komende periode wordt gewerkt aan nieuwe overeenkomsten voor 2021.

Compensatie Voogdij en jeugdzorg 18+

-591

0

0

0

Van het Rijk ontvangen we in 2020 eenmalig extra geld omdat de werkelijke voogdij en jeugdzorg 18+ kosten 2018 hoger waren dan de ontvangen compensatie in dat jaar. Het gaat om een bedrag van € 807.000. We gebruiken dit geld om tekorten jeugdzorg 2020 mee af te dekken en om kosten voortvloeiende uit implementatie regionale inkoop, ontwikkeling dashboard, kwartiermaker etc af te dekken. Dit tekort bedraagt € 217.000. Per saldo hebben we een voordeel van € 591.000.

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

328

256

256

277

Noodlokalen Bernadetteschool

97

25

25

46

We hebben extra kosten voor de Bernadetteschool. Het gaat om een bedrag van € 97.000 in 2020, € 25.000 in 2021 en 2022 en € 46.000 in 2023. Er is sprake van groei van het leerlingenaantal op het speciaal onderwijs. Als gevolg van die groei is er al enkele jaren een ruimtetekort op de locatie Hub Noord-Brabant aan de Ruwaardstraat 15, de Bernadetteschool. De school heeft het tekort opgevangen door het benutten van de aula, de werk- en pauzeruimten voor docenten en delen van de verkeersruimten. Nu de brandweer onveilig en ontoelaatbaar gebruik van ruimten heeft geconstateerd, vraagt de school om uitbreiding met 2 noodlokalen voor de voorlopige duur van 3 jaar. De kosten voor plaatsing en verwijdering van de noodlokalen bedragen € 118.000, de huurkosten bedragen € 25.000 per jaar.

Hogere kosten bijzondere bijstand

231

231

231

231

De jaarlijkse kosten voor bijzondere bijstand stijgen vanaf 2020 met  € 231.000. In de jaarrekening van 2019 zagen we al een toename van het gebruik van bijzondere bijstand. We verwachten dat dit een structurele stijging is. Deze stijging komt bovenop de eerdere stijging van € 395.000 die we in 2018 hadden. Diverse redenen veroorzaken dit nadeel. We slagen er steeds beter in inwoners met een laag inkomen te bereiken wat aansluit op ons beleid. Met gerichte maatregelen proberen we hen te ondersteunen. We zetten in om het niet-gebruik terug te dringen. Hierdoor hebben we veel inwoners met een laag inkomen bereikt. De kosten bijzondere bijstand jonger dan 21 jaar stijgen. Deze kosten zie je terug in de beschermde woonvormen zoals het Verdihuis. Ook maatwerkoplossingen worden met bijzondere bijstand bekostigd. De uitgaven en gebruik van de individuele inkomenstoeslag stijgen (met 4% t.o.v. 2018 ofwel van € 721.000 in 2018 naar € 748.000 in 2019). Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die 3 jaar of langer een laag inkomen hebben. De uitgaven voor beschermingsbewind, curatele stelling, mentorschap en rechtsbijstand nemen toe (met 8% t.o.v. 2018 ofwel van € 1.130.000 in 2018 naar € 1.217.000 in 2019). Daarnaast is er meer gebruik gemaakt van de regeling individuele studietoeslag. Tot slot is het aantal deelnemers met een laag inkomen aan de collectieve zorgverzekering Azoss gestegen (met 7% t.o.v. 2018 ofwel van € 1.148.000 in 2018 naar € 1.230.000 in 2019). Hierdoor zijn ze goed verzekerd tegen ziektekosten.

Voorschot beschikking Tozo

0

0

0

0

We hebben vanuit het Rijk een voorschot ontvangen van € 6,3 miljoen voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast voorziet het in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Vanuit het Rijk hebben we een voorschot ontvangen voor de financiering van Tozo. We hebben op dit moment nog geen zicht op de totale kosten voor Tozo. Feitelijke afrekening met het Rijk vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

20

0

0

0

Afwikkeling huur Wijkcentrum Schadewijk t/m 2019

0

0

0

0

De gemeente huurt Wijkcentrum Schadewijk van Brabant Wonen. Het gebouw wordt onderverhuurd aan de beheerstichting. De afspraken ten aanzien van onderhoud in het huurcontract blijken in de praktijk niet werkbaar. Een aantal verantwoordelijkheden zijn per 1 januari 2020 in een allonge bij de huurovereenkomst overeengekomen en bij de gebouweigenaar gelegd, zodat de verantwoordelijkheid voor de beheerstichting kleiner wordt. Dit is in lijn met verantwoordelijkheden bij andere wijk- en dorpscentra. De beheerstichting kan zich nog meer richten op zijn gebruikers exploitatie. Voor bijkomende diensten zoals data en onderhoudskosten die geleverd zijn, van 2015 tot en met 2019, is een prijs overeengekomen. Door de gewijzigde demarcatielijst gaan de huurkosten aan Brabant Wonen omhoog met ongeveer € 10.000 per jaar. Binnen de structurele exploitatie van Buurt- en Wijkcentra kunnen we deze verhoging vanaf 2020 opvangen. Voor de bijkomende kosten is een bedrag overeengekomen voor de jaren  2015 tot en met 2018-2019 van € 39.666. In januari 2018 is dit vastgelegd in het  B&W besluit aandachtsexploitaties. Omdat de allonge op 1 januari 2020 is geaccordeerd door Brabant Wonen en gemeente Oss kan het besluit pas vanaf deze datum geeffectueerd worden. We betalen de kosten tot en met 2019 uit de reserve IVB, we hebben dan ook geen aanvullend budget nodig.

NOK huur 2 jaar

0

0

0

0

We stellen voor aan de gemeenschap NOK voor maximaal 2 jaar bij te dragen in de huurkosten van de tijdelijke voorziening voor ontmoeten. We hebben hiervoor geen aanvullend budget nodig, het bedrag van maximaal € 28.750 (over 2 jaar) betalen we uit de IVB-reserve.

Aandachtsexploitaties 2017 2018

0

0

0

0

We dragen bij in de exploitatietekorten 2017 en 2018 van 4 wijk- en dorpscentra, te weten Koppelinck (€ 38.500), Berchplaats (€ 53.000), Meteoor (€ 12.200) en Acropolis (€ 9.400). We betalen de totale kosten van € 113.100 uit de reserve IVB, we hebben geen aanvullend budget nodig.

Nabetaling fanfare Jong Leven

20

0

0

0

We passen de begroting 2020 eenmalig aan voor een nabetaling aan de fanfare Jong Leven uit Macharen. De extra kosten bedragen € 20.000. Naar aanleiding van een rechtelijke uitspraak in 2018 hebben we aan fanfare St. Lambertus uit Lith destijds een extra bedrag uitgekeerd. Dit omdat we weegfactoren hebben gehanteerd binnen dezelfde subsidieregeling en dat leidt volgens uitspraak tot rechtsongelijkheid. Op grond daarvan heeft fanfare Jong Leven ook bezwaar ingediend. Na overleg zijn we met Jong Leven tot een compromis van € 20.000 gekomen. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden.

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

0

0

0

0

Budgetten taskforce, wonen en gevelverbetering centrum

0

0

0

0

Vorig jaar hebben we de budgetten voor taskforce, gevelverbetering en wonen in het centrum niet volledig besteed. Het saldo dat we over hadden is in de reserves Walkwartier en Volkshuisvesting, waaruit we deze budgetten betaalden, achtergebleven. Deze budgetten gebruiken we dit jaar om alle claims te betalen. Wij dekken de kosten uit de beschikbare bedragen in de reserves. Het gaat om € 23.500 voor de taskforce uit de reserve Walkwartier,  € 29.500 voor gevelverbetering en € 154.000 voor wonen in het centrum uit de reserve Volkshuisvesting. Dit vraagt daarom ook geen extra budget.

Stimulering wonen in het centrum en vergroening stadshart

0

0

0

0

In de raadsvergadering van 16 april 2020 is er extra budget toegekend voor de regeling stimulering wonen in het centrum van € 60.000 en een incidenteel budget van € 500.000 voor vergroening stadshart. We betalen dit uit de reserve stadshart. Daarom kost dit niets extra.

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

0

0

0

0

Vergroenen Tapijtplein

0

0

0

0

Dit jaar start de vergroening van het Tapijtplein. Hiervoor vragen wij een budget van € 40.000 aan. We betalen dit uit de reserve groenfonds landelijk gebied. Zodoende kost dit initiatief dan niets extra.

Budget duurzame polder

0

0

0

0

Met onze partners de provincie Noord-Brabant en gemeente 's-Hertogenbosch gaan we door om de mogelijkheden van duurzame polder te onderzoeken. Iedere deelnemer legt hiervoor € 250.000 in. Wij vragen hiervoor voor dit jaar een budget aan € 250.000. Dit bedrag betalen we uit de reserve investeringsfonds duurzaamheid. Dit betekent dat deze budgetaanvraag niets extra kost.

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

68

0

0

0

MER Nieuw Zevenbergen

0

0

0

0

We willen het bestemminsplan voor Nieuw Zevenbergen voor 1 januari 2021 en voor de invoering van de omgevingswet vaststellen. Het project is door diverse omstandigheden vertraagd. Om het bestemminsplan voor genoemde datum vast te stellen moet er dit jaar een nieuwe MER worden uitgevoerd. Het accent van dit onderzoek  ligt voornamelijk op het gebied van geluidsoverlast. De kosten van de MER schatten we op € 80.000 en betalen we uit de reserve geluid. We hebben hiervoor geen extra budget nodig.

Budget Omgevingswet

68

0

0

0

We verwachten dit jaar € 200.000 uit te geven voor de invoering van de Omgevingswet. We kunnen een bedrag van € 132.000 halen uit beschikbare reserve. Resteert er een tekort van € 68.000 in 2020. We hebben een prognose gemaakt van de kosten in 2020 voor onder andere de kosten van de inhuur en inzet van projectleiders (inclusief projectleiding digitalisering), externe onderzoeken en opleidingskosten.

Energie-opwekking

0

0

0

0

Voor 2020 vragen wij een budget voor inhuur personeel en voor materiele kosten. Wij schatten het bedrag op € 250.000. Wij betalen het budget uit de reserve windpark, we hebben geen extra budget nodig.

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

87

271

271

271

Ondersteuning Helpdesk

0

0

0

0

We vragen een incidenteel budget aan van € 100.000 voor 2020 en € 40.000 voor 2021. Dit betalen we uit de reserve automatisering. Er is 3 jaar geleden besloten om de helpdesk ondersteuning niet structureel te maken en slechts voor een periode van 3 jaar budget aan te vragen. Deze periode loopt nu in mei ten einde. In de tussenliggende periode is er een doorlopende zware belasting op de helpdesk geweest en is het niet gelukt om structurele aanpassingen in de manier van organiseren te realiseren. De druk op de digitale transitie neemt toe en de digitale vaardigheden van de medewerkers binnen de gemeente Oss zijn vaak onvoldoende. Dat is tijdens de recentelijke crises des te meer gebleken. Er wordt daarom in het algemeen een groot beroep gedaan op ondersteuning vanuit de helpdesk. Er volgt dit jaar een uitgebreidere verkenning naar een gemeenschappelijke servicedesk. Daar maakt ook de helpdesk van automatisering deel van uit. Mocht deze verkenning positief zijn dan gaat er veel veranderen in de manier van werken. Om de komende tijd deel te nemen aan de verkenning, de lopende werkprocessen te verbeteren en de periode te overbruggen naar een eventuele nieuwe inrichting van een servicedesk wordt verzocht de ondersteuning van de helpdesk nogmaals voor een periode van 1 jaar uit te breiden met 1 Fte. Dit doen we op basis van inhuur zodat we in de tussentijd ook de expertise die we nodig hebben kunnen aanpassen.

Fasering activiteiten Participatiebevordering

0

0

0

0

We hebben in totaal € 147.000 minder uit de reserve Participatiebevordering. We hebben in 2019 € 147.000 in de reserve participatiebevordering gestort voor het teamontwikkelingstraject Sociaal Domein en de pilot "Intensieve aanpak zorgklanten”. Dat hebben we gedaan omdat deze projecten in 2019 later gestart waren. We willen de werkzaamheden in 2020 en 2021 gaan uitvoeren. De fasering van de kosten is als volgt: € 25.000 in 2020 en € 122.000 in 2021. We onttrekken deze bedragen uit de reserve.

Hogere kosten facility

95

95

95

95

We verhogen het budget van postbezorging structureel met € 45.000 en van iBabs met € 50.000. In de jaarrekening 2019 hebben we geconstateerd dat de kosten van postbezorging al vanaf 2015 structureel € 45.000 hoger zijn dan geraamd. Daarnaast zijn de kosten van het gebruik van iBabs niet opgenomen in de begroting. Deze kosten stijgen door de toename van het gebruik. Daarom stellen we deze budgetten bij met in totaal € 95.000.

Investering project vergunningen op de kaart

0

12

12

12

We vragen een investeringskrediet van € 31.000 voor het project vergunningen op de kaart. Inclusief jaarlijkse onderhoudskosten (€ 7.500) leidt dit tot een jaarlijkse last van € 12.000. Deze software valt onder de verplichting Digitaal Stelsel Omgevinsgwet. In het investeringskrediet zitten implementatiekosten van € 6.000).

Verkiezingen

-110

0

0

0

In 2020 zijn er geen verkiezingen. Het begrote budget van € 110.000 valt vrij.

Digitale stelsel Omgevingswet

87

147

147

147

De Omgevingswet zou per 1 januari 2021 in werking treden. Door de Coronacrisis is deze datum weer uitgesteld en is nog niet bekend wanneer deze wet wordt ingevoerd. Wij moeten door met onze voorbereiding om ons in te richten op de Omgevingswet. De digitale ondersteuning bij de uitvoering van deze wet vraagt om een fundamentele andere werkwijze, waarin onze medewerkers tijdig meegenomen moeten worden. Wij vragen voor 2020 een incidenteel budget van € 182.500 aan. Dit betalen we uit de reserve automatisering. Daarnaast vraagt deze inrichting om een structureel budget van € 87.000 vanaf 2020. Vanaf 2021 stijgt het structurele budget met € 60.000. In het structurele bedrag is een extra formatieplaats (€ 80.000) voor ICT beheer.

Aanschaf extra laptops/beeldschermen

0

17

17

17

We vragen een investeringsbudget aan van € 50.000 voor de aanschaf van extra laptops/beeldschermen. Dit leidt tot jaarlijkse exploitatie kosten van circa € 17.000. Deze zijn benodigd voor het faciliteren van thuiswerken voor medewerkers tijdens de Coronacrisis. Ook na de crisis zal er naar verwachting meer thuis gewerkt worden.

Fasering activiteiten inburgeringswet en vertrouwensexperiment “Zelf aan het stuur en op maat”

0

0

0

0

We gaan de activiteiten voor de inburgeringswet en vertrouwensexperiment “Zelf aan het stuur en op maat” anders faseren. Het was de bedoeling beide projecten in 2020 af te ronden. Op basis van een bijgestelde planning loopt de uitvoering door in 2021. We passen de uitgaven en bijbehorende dekking hierop aan. Voor beide projecten samen is nog € 91.000 restantbudget uit 2019 beschikbaar. In 2020 hadden we daarnaast al € 198.000 aan uitgaven geraamd. We gaan dit totaalbudget van € 289.000 nu als volgt over de jaren verdelen: € 58.000 in 2020 en € 231.000 in 2021. We onttrekken alle uitgaven aan de reserve participatiebevordering.

Informatieveiligheid

15

0

0

0

We verwachten een incidentele uitgave van € 15.000 voor 2020. Vanuit een eerder uitgevoerde hackertest, in opdracht van de rekenkamercommissie, is de toezegging gedaan om een hertest uit te voeren.

Datadistributie beheer

0

0

0

0

We verwachten een incidentele uitgave van € 24.000 vanaf 2020 tot en met 2022 om de bestaande beheer van datadistributie uit te besteden. We betalen deze kosten uit de reserve automatisering. Datadistributie zorgt er voor dat gegevens binnen de organisatie veilig en compleet worden gesynchroniseerd. Met nieuwe landelijke ontwikkelingen zoals common ground gaat datadistributie met nieuwe technologie op basis van API. Daarnaast wordt steeds meer en intensiever in complexere ketens samengewerkt waarin gegevens worden uitgewisseld op basis van nieuwe technologie (API) en in nieuwe omgeving (Cloud). Dat vraagt een nieuwe expertise waar we de medewerkers die nu aan de datadistributie werken op voor moeten bereiden. Omdat de huidige manier van werken niet toekomstbestendig is gaan we het beheer van  de bestaande datadistributie voor 3 jaar uitbesteden. In die tussentijd hebben we andere technologieën geïntroduceerd waarbij ook nieuwe expertise hoort, passen we systemen aan en leiden we medewerkers op. De bestaande datadistributie wordt dan geconfigureerd naar de nieuwe manier van werken.

Projecten informatieveiligheid

0

0

0

0

Voor informatieveiligheid hebben we dit jaar een bedrag nodig van € 72.000. Dit bedrag onttrekken we uit de reserve automatisering. We hebben dus geen extra geld nodig. Projecten, die zijn opgestart en waarvoor het geld nodig is, zijn het project Uitwijk, project crisiscommunicatie en communicatie rondom informatieveiligheid. Er is op dit moment een beperkte uitwijk voor de dienstverlening geregeld. Dit moet breder onderzocht worden om de beschikbaarheid te garanderen bij uitvallen van de bedrijfsvoering door bijvoorbeeld brand of andere calamiteiten. Het project brengt in beeld wat er nodig is om de dienstverlening minimaal voort te zetten en maximaal en legt scenario’s voor. Er is geen crisiscommunicatie plan voor ICT beschikbaar. Dit heeft met name tijdens de citrix en corona crisis voor extra belasting op de ICT organisatie en totale organisatie gezorgd. De communicatie rondom informatieveiligheid ‘campagne veiligheid’ is naar aanleiding van het rekenkamercommissie onderzoek per direct opgepakt. Dit is voor een periode van minimaal 1 jaar onder leiding van ICT.

Programma 11. Financieel solide

-1.158

-989

-989

-989

Bijstelling rente-inkomsten hypotheken en startersleningen

-20

-20

-20

-20

We verwachten per saldo hogere rente-inkomsten van € 20.000. Door versnelde aflossing van hypotheken van (voormalig) gemeentelijk personeel zien we een daling van de inkomsten van € 240.000. Hier tegenover staan de rente-opbrengsten van starters-/duurzaamheids-/blijversleningen omdat deze nog niet in de begroting 2020-2024 zijn opgenomen (€ 260.000).

Vrijval stelpost risico's activeren uren

-334

-334

-334

-334

We stellen voor om de stelpost voor risico’s voor het activeren van uren vrij te laten vallen. Hierdoor ontstaat een structureel voordeel van € 334.000. In de programmabegroting 2019 is deze post meerjarig opgenomen. Deze post hadden we opgenomen omdat we in de begroting een toename zagen van het aantal uren wat besteed werd ten laste van zogenaamde rendabele activiteiten (grondbedrijf, afval en riolering). Deze toename stond gedurende 2019 mede onder druk in verband met knelpunten binnen vastgoed. We hebben echter geconstateerd dat in de jaarrekening 2019 de urenbesteding conform planning is verlopen. Daarom hebben we deze stelpost niet meer nodig.

Vrijval stelpost loon- en prijscompensatie

-635

-635

-635

-635

We verwachten een lagere loonstijging (CAO en premiestijgingen). Hierdoor hebben we € 635.000 minder geld nodig. In de begroting gingen we over de jaren 2019 en 2020 uit van een totale loonstijging van 7,5% over deze twee jaren. Deze bestaat uit een jaarlijkse premiestijging van 1,2% en vervolgens de reguliere loonstijging van 3,25% per 1 oktober 2019, 1% per 1 januari 2020, 1% per 1 juli 2020 en 1% per 1 oktober 2020. Achteraf blijkt dat dit circa 1,5% lager is dan begroot wat vooral veroorzaakt wordt door lagere stijging van premies.

Lagere investeringslasten door vertraging

-169

0

0

0

Diverse investeringen binnen de openbare ruimte en facility zijn vertraagd. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 169.000 in 2020.

Totaal 3O-ontwikkelingen

-621

691

691

712

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2020 15:38:16 met de export van 06/18/2020 15:37:20