Algemeen

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

In deze bijzondere tijd bieden wij u de Prioriteitennota 2021-2024 aan. Deze nota kent een lange aanloop. In de eerste maanden van het jaar bereidden wij ons voor op het gesprek over de bestuurlijke prioriteiten en ambtelijke capaciteit. De leidraad daarvoor werd gevormd door de motie 'Prioritering is een bevoegdheid van de gemeenteraad', die u tijdens de raadsvergadering van de Programmabegroting 2020-2023 van 7 november 2019 unaniem heeft aangenomen. U droeg ons op om:

  • Alle zaken die vertraging oplopen, die de kaderstellende taak van de raad raken, in beeld te brengen.
  • Een voorstel te doen voor prioritering en deze uiterlijk in het voorjaar van 2020 en ruim voor de kadernota ter opiniëring en besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
  • In kaart te brengen wat er voor nodig is om de capaciteit van de ambtelijke organisatie kwalitatief en kwantitatief op peil te brengen en indien dit vraagt om extra budget dit ter opiniëring en besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
  • De gemeenteraad periodiek te informeren over het capaciteitsprobleem.

Begin maart spraken wij over de uitkomsten van de inventarisaties hiervoor voor het eerst over in het College. De bedoeling was om in april daarover met de gemeenteraad in gesprek te gaan. Toen kwam COVID-19 en alles werd anders: de aandacht verschoof van de lange naar de korte termijn. Hoe garandeerden we de basis dienstverlening, welke ondersteuningsmaatregelen waren nodig? We richtten razend snel het werkproces voor de TOZO in, etc.
Vervolgens spraken wij met de gemeenteraad af dat wij dit jaar geen traditionele kadernota zouden maken, maar een Prioriteitennota: een combinatie van de wat langere en korte termijn. Inzicht geven in het werk en ambities die er liggen, zodat de raad de kader stellende rol kan vervullen. Ideeën over de toekomst combineren met de gevolgen van COVID-19. En keuzes voorstellen. Deze ingrediënten vormen de Prioriteitennota.

Een winstwaarschuwing is hier op zijn plaats. We doen het met de wijsheid van nu, weten niet hoe de economie zich ontwikkelt, we weten niet of er een tweede COVID-19 golf komt. In Brabant is juist een nieuw College van GS aangetreden, dat eigen accenten zal  leggen. Het Rijk introduceert nog steeds nieuwe ondersteuningspakketen en zal waarschijnlijk met Prinsjesdag met een beeld van de nabije toekomst komen. Veel is onduidelijk en met de beste aannames en ideeën van nu hebben we een soort richting hoe we denken ontwikkeld voor de komende jaren. We leggen dat graag aan de gemeenteraad voor.

De afgelopen maanden hebben wij de hoeveelheid werk, ambities, raadsopdrachten geïnventariseerd. We hebben daarbij de knelpunten (wat kunnen we met de huidige formatie niet realiseren) in beeld gebracht en per programma uitgesplitst. In de Opinienota voor het COVID-19 debat, die u op 4 juni besproken heeft, treft  u telkens bij onderdeel 3 aan wat de knelpunten zijn. De knelpunten staan in deze Prioriteitennota per programma opnieuw geformuleerd. Om al deze knelpunten op te lossen is ruim 40 fte nodig.

Deze kloof tussen ambities en realisatiekracht is zo groot dat echt gekozen moet worden. Voor welke prioriteiten kiest onze gemeente? Het behelst de eerste twee aandachtspunten van de motie van 7 november. Het College heeft zich daarover gebogen en een voorstel geformuleerd. Dat voorstel staat in het licht van het toekomstbeeld van onze gemeente, waarover het college een aantal richtingen en ideeën op papier heeft gezet.

Ondanks dat er een forse economische krimp wordt verwacht willen we de komende jaren juist blijven investeren. We kiezen dus voor anticyclisch beleid. We kiezen ervoor om niet te bezuinigingen en veel van geplande investeringen door te laten gaan, een aantal ervan gefaseerd. Daarnaast wil het college in 2021 extra impulsen met geven aan:

  • Sociale verbinding: door € 2 à € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor voorzieningen voor ontmoeten, sport en cultuur;
  • Het stadscentrum: door € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor TBL, transitiecoach, ondernemers stimuleren om van aanloopstraten naar het centrum te verhuizen;
  • Woningbouw: door versneld naar de beoogde productie van 600 woningen per jaar te gaan
  • Uitvoering sociaal domein: door Wmo en Jeugdzorg te versterken;
  • De organisatie: door het functiehuis op het niveau van een gemeente van onze omvang te brengen.

Maar we houden ook geld apart voor toekomstige uitdagingen.

Wij denken dat wij uit de veelheid van wensen en mogelijkheden een evenwichtig pakket van maatregelen en investeringen gekozen hebben. In deze prioriteitennota hebben wij dit uitgewerkt. In de leeswijzer vindt u de opbouw van deze nota. In de raadsvergadering van 9 juli horen we van u graag hoe u deze prioritering ziet zodat we in het najaar de programmabegroting 2021-2024 op kunnen stellen.

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,            De burgemeester,
drs. H. Mensink         drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2020 15:38:16 met de export van 06/18/2020 15:37:20