Bijlagen

Bijlage 1: Meicirculaire 2020

Bijlage 1: Meicirculaire 2020

Samenvatting

In deze bijlage geven we een totaaloverzicht van de uitkomsten van de meicirculaire 2020. We beginnen met een samenvattend overzicht in de tabel. Daarna lichten we elk onderwerp toe. In het tweede deel van de bijlage geven we een nadere analyse van de uitkomsten.

Omschrijving20202021202220232024
Meicirculaire 2020-3.689-125-1.342-615-543
Integratie uitkering sociaal domein2.107-4.132-4.301-4.238-4.809
Jeugdzorg, verrekening Voogdij 18+0-100-100-100-100
Inburgering182134298328328
Pilots veranderopgave inburgering1750000
Maatschappelijke opvang-14-14-14-14-14
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches33333
Maatschappelijke begeleiding statushouders1090000
Armoedebestrijding kinderen010101010
Bommenregeling260000
Loon- en prijsstijgingen 202104.1004.1004.1004.100
Saldo meicirculaire-1.101-124-1.346-526-1.025

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

Samen de trap op/ af

-952

-113

-1.427

-611

-1.772

Plafond BTW compensatiefonds

-262

-262

-262

-262

-262

Korting apparaatskosten gemeenten

0

0

0

0

673

Overige Rijksontwikkelingen

113

251

343

346

343

Totaal

-1.101

-124

-1.346

-527

-1.026

Samen de trap op en af
De ontwikkeling van de algemene uitkering hangt voor een belangrijk deel af van de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek (samen de trap op en af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering.
Bij het berekenen van het effect van het acres spelen de volgende zaken een rol:

  • Het directe accres (deze is voor de jaren 2020, 2021 en 2022 positief. De jaren erna minder positief.
  • Ontwikkeling van hoeveelheden binnen de diverse maatstaven. Mede door nieuwe aantallen bij de maatstaven (medicijngebruik) hebben we een positief effect op onze algemene uitkering
  • De verwachte inflatie voor 2021 en volgende jaren. Wij maken hier net als voorgaande jaren de inschatting dat de inflatie hoger is dan bruto binnenlands product waar het Rijk mee gerekend heeft. Wij houden vast aan de inflatiecijfers van het centraal planbureau. Dit heeft een negatief effect op de algemene uitkering.
  • Het nieuwe begrotingsjaar 2024 (voor ons nieuw) is ten opzichte van 2023 een stuk positiever (hogere landelijke uitgaven). Dit heeft een positief effect op de algemene uitkering.

Plafond BTW compensatiefonds
Gemeenten kunnen (voor een groot deel) kosten van BTW declareren bij het BTW compensatiefonds. Dit fonds heeft landelijk gezien een plafond. Wordt er minder BTW gedeclareerd, dan wordt het verschil toegevoegd aan de algemene uitkering. Wordt er meer BTW gedeclareerd dan wordt dit ten laste van de algemene uitkering gebracht. De laatste jaren heeft het Rijk een inschatting gemaakt dat er minder BTW door gemeenten wordt gedeclareerd. De provincie heeft bepaald dat een raming aan inkomsten mag worden geraamd op basis van de werkelijke cijfers 2019. Omdat gemeenten in 2019 minder hebben gedeclareerd dan in 2018 is de ruimte groter geworden en kunnen we meer  inkomsten ramen. Dit betekent een voordeel van structureel € 262.000.

Korting apparaatskosten opschaling gemeenten
In het vorige regeerakkoord is opgenomen dat het Rijk streeft naar minder en grotere gemeenten. De gedachte vanuit het Rijk is dat de beoogde opschaling van gemeenten leidt tot besparingen die ontstaan door schaalvoordelen, verminderen van toezicht, vereenvoudiging van regelgeving en minder dubbeling van taken. De besparing gaat uit van een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat gemeenten groter worden of met elkaar gaan samenwerken. Dit leidt tot een uitname uit het gemeentefonds. In totaal is voor deze operatie een structurele bezuiniging van € 975 miljoen opgenomen (2015- 2025). Voor het jaar 2024 betekent dit een aanvullende bezuiniging van € 673.000.

Overige Rijksontwikkelingen
Binnen de overige Rijksontwikkelingen treden diverse effecten op door onder andere:

  • Algemene suppletie korting sociaal domein
  • Hogere WOZ waarde, wat een nadelig effect heeft op de algemene uitkering.
  • Diverse overige mutaties.
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2020 15:38:16 met de export van 06/18/2020 15:37:20